கம்போடியாவில் 1,200 ஆண்டு பழமையான “மகேந்திர பர்வதம்’ நகரம் கண்டுபிடிப்பு

கம்போடியாவில் 1200 ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த “மகேந்திர பர்வதம்’ என்ற நகரத்தை சர்வதேச தொல்லியல் நிபுணர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

Click here to read the news item

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *